Porsche Avto Slak Novo mesto Store in Novo mesto

Address

Kolodvorska ulica 4
8000, Novo mesto,

Opening Hours

Monday: 08:00 (od maja do septembra 08:00 - 18:00) – 17:00 (od maja do septembra 08:00 - 18:00)
Tuesday: 08:00 – 17:00
Wednesday: 08:00 – 17:00
Thursday: 08:00 – 17:00
Friday: 08:00 – 17:00
Saturday: 09:00 – 12:00

Monday: 08:00 – 17:00
Tuesday: 08:00 – 17:00
Wednesday: 08:00 – 17:00
Thursday: 08:00 – 17:00
Friday: 08:00 – 17:00

Review Store